Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 832

Danh vọng : 1544

Uy tín : 0

(PCWorldVN) Khái niệmm SoC - System on Chip cung nhu các hãng sản xuất lõi chip d?c bi?t này dang tr? thành tâm di?m trong làn sóng di d?ng hi?n nay

Qualcomm

Qualcomm hi?n du?c xem là m?t trong nh?ng hãng chuyên s?n xu?t SoC l?n v?i nhi?u s?n ph?m cao c?p thu?ng du?c tìm th?y trên các thi?t b? Android d?n d?u th? tru?ng di d?ng. T?t c? các chip SoC c?a Qualcomm hi?n du?c thuong m?i hóa du?i tên g?i Snapdragon - nhu series Snapdragon 200, 400, 600 và 800 - d?i di?n cho nhi?u phân khúc hi?u nang khác nhau. Có th? nói, h?u h?t các chip SoC ph? thông c?a Qualcomm du?c trang b? 2 nhân x? lý Krait. Trong khi dó, nh?ng s?n ph?m cao c?p thu?c series Snapdragon 600 và 800 thu?ng du?c tích h?p 4 nhân x? lý Krait.

H?u h?t các chip SoC c?a Qualcomm d?u du?c s?n xu?t trên quy trình 28nm. Tuy nhiên, cung có nh?ng s?n ph?m cao c?p du?c s?n xu?t trên quy trình 20nm dáng chú ý hi?n nay nhu Snapdragon 808 và 810 du?c trang b? các nhân x? lý Cortex-A57/A53 64-bit, và nhân d? h?a Adreno 418/430. V?i vi?c thu nh? quy trình s?n xu?t, các chip SoC có kích thu?c nh? hon, tiêu th? ít di?n nang nhung v?n d?m b?o hi?u nang x? lý m?nh m? cho toàn h? th?ng. Snapdragon 810 là chip SoC m?nh m? nh?t c?a Qualcomm và s? du?c thuong m?i hóa trong n?a d?u nam 2015. Li?n sau dó s? là s? xu?t hi?n c?a Snapdragon 808. Apple

Trong s? các hãng s?n xu?t SoC l?n hi?n nay, có th? nói, l?i th? l?n nh?t c?a Apple chính là vi?c dùng riêng m?t n?n t?ng HÐH. T? nam 2012, hãng dã thi?t k? riêng cho mình m?u chip SoC A6 s? d?ng ki?n trúc ARM v7. Cho d?n nay, hi?u nang các th? h? SoC c?a Apple v?n dang ngày càng gia tang v?i t?c d? ?n tu?ng. Th? h? SoC A7 du?c gi?i thi?u h?i nam 2013 là BXL d?u tiên h? tr? di?n toán 64-bit khi dó. Apple A7 du?c trang b? 2 nhân x? lý t?c d? t? 1,3GHz d?n 1,4GHz do Samsung s?n xu?t trên quy trình 28nm. Th? h? chip SoC A7 du?c Apple trang b? cho iPhone 5S, iPad Mini Retina và iPad Air. A7 theo Anandtech du?c trang b? nhân d? h?a PowerVR G6430 xung nh?p 200MHz.

Apple m?i dây còn tung ra m?u SoC A8 cung h? tr? di?n toán 64-bit, nhung song theo hãng có t?c d? x? lý nhanh hon 25% và nh? hon 13% so v?i A7. Th? h? iPhone 6 và iPhone 6 Plus trang b? BXL A8 còn du?c cho là có hi?u nang d? h?a m?nh m? hon d?n 50% so v?i A7, song v?n d?m b?o m?c tiêu th? di?n nang th?p.

 Samsung

N?u ch? nói v? kh?i lu?ng, Samsung là m?t tên tu?i d?ng th? 3 trong danh sách vì dã có m?t l?ch s? s?n xu?t SoC lâu d?i. Trong nam 2007, Samsung còn du?c bi?t là hãng cung c?p chip SoC chính y?u cho iPhone c?a Apple. Samsung cung s? h?u m?t lu?ng l?n smartphone, tablet s? d?ng các model SoC Exynos do chính hãng s?n xu?t. Tuy nhiên, cung có nh?ng s?n ph?m c?a Samsung s? d?ng SoC t? Qualcomm.

Trong s? các th? h? SoC c?a Samsung, d?ng d?u có th? k? d?n model Exynos 5800 hay còn có tên g?i Exynos 5 Octa. M?u SoC này du?c trang b? 4 nhân Cortex-A15 k?t h?p v?i 4 nhân Cortex-A7 và nhân d? h?a Mali-T628 GPU. Exynos 5800 du?c s?n xu?t trên quy trình 28nm. Tuy nhiên, hãng cung có m?t d?i di?n du?c s?n xu?t trên quy trình 20nm tên g?i Exynos 5430. Trong th?i gian t?i, Samsung s? ti?p t?c tung ra th? tru?ng nhi?u th? h? SoC du?c s?n xu?t trên quy trình 20nm khác và s? h? tr? di?n toán 64-bit. 

NVIDIA

NVIDIA là m?t cái tên r?t quen thu?c v?i ngu?i dam mê PC. Không nhu Samsung v?n n?i danh nh? s? lu?ng chip SoC du?c s?n xu?t, NVIDIA l?y lòng ngu?i dùng b?i nh?ng s?n ph?m hi?u nang ?n tu?ng. Tegra K1 du?c xem là m?u SoC m?i nh?t du?c NVIDIA trang b? trên m?u tablet SHIELD Tablet c?a Acer và m?u Chromebook m?i c?a hãng này.

Tegra K1 hi?n du?c xem là th? h? chip SoC m?nh m? nh?t t?i th?i di?m này nh? trang b? GPU 192 nhân Kepler cho c? 2 phiên b?n 32-bit cung nhu 64-bit. Tuy nhiên, v?n còn r?t nhi?u th? h? chip SoC khác chua du?c trình làng; và vì v?y r?t có th? trong m?t vài tháng t?i dây, v? th? c?a Tegra K1 s? b? thay d?i. 

Intel

Có th? nói, Intel là m?t nhà s?n xu?t chip SoC hoàn toàn d?c l?p vì hãng s? d?ng ki?n trúc x86 tùy ch?nh d?c bi?t thay vì ki?n trúc ARM v7 hay ARM v8 nhu các hãng khác. Các th? h? chip SoC Atom c?a Intel g?n dây cung du?c th?y trên m?t lu?ng v?a ph?i các thi?t b? di d?ng.

Th? h? chip SoC Atom tên mã Bay Trail c?a Intel hi?n du?c s?n xu?t trên quy trình 22nm. Ngu?i dùng có th? tìm th?y các model SoC này trên các thi?t b? NAS và m?t s? s?n ph?m khác. Song ph?n l?n các chip Atom ki?n trúc Bay Trail c?a Intel d?u du?c tìm th?y trên tablet hay smartphone. Trong tuong lai, các th? h? chip SoC ki?n trúc Cherry Trail s? du?c Intel s?n xu?t trên quy trình 14nm và thuong m?i hóa trong nam 2015.MediaTek

Ngoài 5 “ông l?n” k? trên chi?m linh phân khúc th? tru?ng t?m trung và cao, MediaTek dang là m?t trong nh?ng tên tu?i gây nhi?u chú ý trong phân khúc SoC giá m?m. MediaTek tuy có m?t kh?i d?u khá ch?m, nhung hãng s?n xu?t SoC này dã giành du?c nhi?u chi?n th?ng dáng k? trong th? tru?ng thi?t b? di d?ng ngày nay.

MediaTek cung là m?t tên tu?i l?n, chuyên cung c?p chip SoC cho th? tru?ng Trung Qu?c. M?c dù du?c bi?t d?n v?i m?c tiêu s?n xu?t các th? h? SoC giá m?m là chính y?u, nhung MediaTek g?n dây cung có nhi?u s?n ph?m hi?u nang cao v?i s? lu?ng nhân tích h?p tr?i d?u t? 4, 6 cho d?n 8 nhân Cortex-A7. Các th? h? SoC này còn du?c trang b? nhân d? h?a Mali-400/450 v?i s? nhân d? h?a có th? lên d?n 4 nhân (MP4) trên cùng 1 chip SoC.

MediaTek cung có m?t vài m?u SoC hi?u nang cao hon s? d?ng ki?n trúc big.LITTLE A17/A7 nhu MT6595. M?u SoC MT6732 c?a hãng du?c trang b? 4 nhân Cortex-A53 k?t h?p nhân d? h?a Mali-T760. Trong khi dó, m?u SoC MT6752/MT6795 du?c trang b? d?n 8 nhân Cortex-A53 và s? d?ng nhân d? h?a Mali-T760 ho?c PowerVR G6200. Nhân Cortex-A53 v? lý thuy?t tuy không m?nh m? b?ng Cortex-A57, nhung v?n là m?t l?a ch?n t?t cho hi?u su?t và hi?u qu? ti?t ki?m nang lu?ng. Allwinner

Allwinner Technology t?ng gia nh?p cu?c choi SoC vào nam 2007, nhung nh?ng s?n ph?m c?a hãng ngay sau dó dã chìm vào lãng quên. Mãi d?n nam 2011, Allwinner m?i du?c ARM c?p phép chính th?c và d?n du?c bi?t d?n nhu là m?t hãng chuyên cung c?p SoC giá m?m.

Th? h? SoC m?i nh?t hi?n nay c?a Allwinner chính là m?u SoC A33 du?c trang b? 4 nhân Cortex-A7 ho?t d?ng ? xung nh?p 1,5GHz và duoc tích h?p nhân d? h?a Mali 400 MP2. A33 là m?u SoC lõi t? d?u tiên có giá bán ch? 4USD và du?c trang b? cho các m?u tablet giá du?i 100USD. Ngoài s?n ph?m này, Allwinner cung có thêm m?u SoC A80 hi?n là d?i di?n m?nh nh?t du?c thi?t k? s? d?ng ki?n trúc big. LITTLE v?i 4 nhân Cortex-A7 và 4 nhân Cortex-A15, d? h?a tích h?p PowerVR G6230 GPU. M?u SoC A33 du?c s?n xu?t theo quy trình 40nm, riêng model SoC A80 du?c s?n xu?t theo quy trình 28nm.

Th? l?c ti?m ?n

Th? tru?ng SoC v?n còn không ít nh?ng tên tu?i dáng k?, trong dó RockChip t?a nhu MediaTek cung là m?t d?i di?n chuyên cung c?p SoC giá m?m. Hãng này dã thuong m?i hóa m?t s? m?u SoC hi?u nang cao nhu RK3288 t?i m?t s? th? tru?ng. RockChip g?n dây dã h?p tác v?i c? Intel nh?m d?y m?nh phát tri?n hon n?a th? tru?ng di d?ng n?n t?ng Android. Bên c?nh dó, AMD cung là m?t tên tu?i khác dáng chú ý v?i th? h? APU Mullins ki?n trúc x86. Ðu?c bi?t, AMD tuong lai s? s?n xu?t các th? h? SoC ki?n trúc ARM thay cho ki?n trúc x86 hi?n t?i.

M?c dù nh?ng tên tu?i này v?n chua d? d? gây áp l?c cho các hãng s?n xu?t SoC l?n hi?n t?i - nhung thi?t nghi các d?i gia chip cung nên c?nh giác - vì m?ng thi?t b? di d?ng giá m?m g?n dây dang xu?t hi?n khá nhi?u nh?ng th? h? SoC c?a MediaTek và Allwinner.

Mai Hoa - PC World Vn, 10/2014
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | Văn hóa | Childhood, Gia đình | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất