Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 831

Danh vọng : 1543

Uy tín : 0

IPFire là một Linux distro chuyên về bảo mật được thiết kế để sử dụng như một server firewall. IPFire có tốc độ cập nhật nhanh nhất trong các distro firewall miễn phí.

Install: Mở IPFire, chọn Installable CD image để cài đặt hoặc Flash image để chạy từ MemoryStick

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire12

IPFire cung cấp các cấp bậc bảo vệ mạng cho bất cứ ai cần một firewall đủ mạnh. Từ công ty, gia đình, các doanh nghiệp lớn, mạng lưới trường học và cơ quan chức năng.

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Cebit_10

IPFire project attended CeBIT 2010 in Hanover

IPFire tập trung bảo mật hơn là một hệ điều hành dễ sử dụng. Nhưng nó được thiết kế mang tính ổn định, dễ sử dụng. Dễ cài đặt trên máy chủ chỉ với vài click chuột cơ bản, thêm tính năng cho hệ thống với một vài thao tác cơ bản không tốn nhiều thời gian của bạn.

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire11

3 yếu tố của IPFire khi triển khai trên máy chủ:

Bảo mật: đây là vấn đề quan trọng nhất: các lỗi bảo mật được cập nhật thường xuyên, triển khai hằng ngày và thông báo với người sử dụng.

Tính mềm dẻo: IPFire phù hợp với hệ thống nhỏ đến những hệ thống lớn. Có thể dễ dàng bổ sung thêm nhiều tính năng.

Open Source: IPFire là phần mềm nguồn mới được phát triển bởi cộng đồng mở, và được cải thiện hằng ngày.

Ngoài ra IPFire còn là source để Lightning Wire Labs build một số firewall chuyên dụng cho mô hình Enterprise.
Đặc biệt, IPFire có công cụ Parkfire để quản lý các addon để cài đặt, gỡ bỏ, cập nhật... rất dễ dàng. Các addon khá hay có sẵn trong Parkfire như giúp monitor hệ thống (Cacti, Nagios, ...) hay giúp phân tích hệ thống (nmap, iperf, ...)
      
Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 831

Danh vọng : 1543

Uy tín : 0

Enable SSH, HTTPS, Nagios & Cacti access on RED via terminal?

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire10

Since xtaccess isn't installed on new ipfire, to allow temporary access via iptables firewall, do this through terminal. Add the following line in the init file in the bottom of the localhost section Line ~197:

vim /etc/init.d/firewall

   #localhost and ethernet
   iptables -A GUIINPUT -i "${RED_DEV}" -p tcp --dport 222 -j ACCEPT
   iptables -A GUIINPUT -i "${RED_DEV}" -p tcp --dport 444 -j ACCEPT
   iptables -A GUIINPUT -i "${RED_DEV}" -p tcp --dport 1008 -j ACCEPT
   iptables -A GUIINPUT -i "${RED_DEV}" -p tcp --dport 1009 -j ACCEPT


Save the file and then restart the service:

   /etc/init.d/firewall restart

Once this is done you can now access the site via port 444 on the RED Network. Once you access the network, add an iptables rule to allow this and then remove the port we added ourselves so things are configured correctly.

OR on GUI, Creating an External Access Rule: Firewall >> Firewall Rules, Incomming Firewall Access

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire10

Nagios Addon


Code:
Last login: Sat Feb  6 20:21:19 2016 from 116.109.223.133

[root@ipfire share]# pakfire install -y git make
meta-git             100.00% |=============================>|   375.00 B
PAKFIRE RESV: git: Resolving dependencies...
PAKFIRE RESV: git: Need to install dependency: perl-Authen-SASL
PAKFIRE RESV: git: Need to install dependency: perl-MIME-Base64
PAKFIRE RESV: git: Need to install dependency: perl-Net-SMTP-SSL
meta-perl-Authen-... 100.00% |=============================>|   344.00 B
PAKFIRE RESV: perl-Authen-SASL: Resolving dependencies...

meta-perl-MIME-Ba... 100.00% |=============================>|   344.00 B
PAKFIRE RESV: perl-MIME-Base64: Resolving dependencies...

meta-perl-Net-SMT... 100.00% |=============================>|   346.00 B
PAKFIRE RESV: perl-Net-SMTP-SSL: Resolving dependencies...


meta-make            100.00% |=============================>|   320.00 B
PAKFIRE RESV: make: Resolving dependencies...


PAKFIRE INFO: Packages to install for dependencies:
PAKFIRE INFO: perl-MIME-Base64   - 30.00 KB
PAKFIRE INFO: perl-Net-SMTP-SSL          - 20.00 KB
PAKFIRE INFO: perl-Authen-SASL   - 30.00 KB


PAKFIRE INFO: Packages to install:
PAKFIRE INFO: git        - 2.24 MB
PAKFIRE INFO: make       - 90.00 KB

PAKFIRE INFO: Total size:        ~ 2.40 MB

git-2.4.4-12.ipfi... 100.00% |=============================>|    2.23 MB
perl-Authen-SASL-... 100.00% |=============================>|   16.06 KB
perl-MIME-Base64-... 100.00% |=============================>|   12.37 KB
perl-Net-SMTP-SSL... 100.00% |=============================>|    2.61 KB
make-3.81-2.ipfir... 100.00% |=============================>|   78.85 KB

PAKFIRE INST: perl-MIME-Base64: Decrypting...
PAKFIRE INST: perl-MIME-Base64: Copying files and running post-installation scripts...
PAKFIRE INST: perl-MIME-Base64: Finished.

PAKFIRE INST: perl-Net-SMTP-SSL: Decrypting...
PAKFIRE INST: perl-Net-SMTP-SSL: Copying files and running post-installation scripts...
PAKFIRE INST: perl-Net-SMTP-SSL: Finished.

PAKFIRE INST: perl-Authen-SASL: Decrypting...
PAKFIRE INST: perl-Authen-SASL: Copying files and running post-installation scripts...
PAKFIRE INST: perl-Authen-SASL: Finished.

PAKFIRE INST: git: Decrypting...
PAKFIRE INST: git: Copying files and running post-installation scripts...
PAKFIRE INST: git: Finished.

PAKFIRE INST: make: Decrypting...
PAKFIRE INST: make: Copying files and running post-installation scripts...
PAKFIRE INST: make: Finished.

Cacti Addon and upgrade

Code:
[root@ipfire]# wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-5.3.0/gcc-5.3.0.tar.gz
converted 'ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-5.3.0/gcc-5.3.0.tar.gz' (ANSI_X3.4-1968) -> 'ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-5.3.0/gcc-5.3.0.tar.gz' (UTF-8)
--2016-02-07 00:30:32--  ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-5.3.0/gcc-5.3.0.tar.gz
           => 'gcc-5.3.0.tar.gz'
Resolving ftp.gnu.org (ftp.gnu.org)... 208.118.235.20
Connecting to ftp.gnu.org (ftp.gnu.org)|208.118.235.20|:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.    ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done.  ==> CWD (1) /gnu/gcc/gcc-5.3.0 ... done.
==> SIZE gcc-5.3.0.tar.gz ... 123036849
==> PASV ... done.    ==> RETR gcc-5.3.0.tar.gz ... done.
Length: 123036849 (117M) (unauthoritative)

gcc-5.3.0.tar.gz    100%[=====================>] 117.34M  1.88MB/s   in 91s

2016-02-07 00:32:06 (1.30 MB/s) - 'gcc-5.3.0.tar.gz' saved [123036849]


Code:
Last login: Fri Feb  5 12:00:20 2016 from 10.1.7.99

[root@ipfire ~]# mysqldump -l --add-drop-table cacti > mysql.cacti
[root@ipfire ~]# cd /usr/share/
[root@ipfire share]# mv cacti cacti_old
[root@ipfire share]# wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8f.tar.gz
converted 'http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8f.tar.gz' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8f.tar.gz' (UTF-8)
--2016-02-06 08:01:25--  http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8f.tar.gz
Resolving www.cacti.net (www.cacti.net)... 173.225.179.10, 209.242.232.5
Connecting to www.cacti.net (www.cacti.net)|173.225.179.10|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2594409 (2.5M) [application/x-gzip]
Saving to: 'cacti-0.8.8f.tar.gz'

cacti-0.8.8f.tar.gz 100%[=====================>]   2.47M   274KB/s   in 11s

2016-02-06 08:01:37 (235 KB/s) - 'cacti-0.8.8f.tar.gz' saved [2594409/2594409]

[root@ipfire share]# tar xzvf cacti-0.8.8f.tar.gz
cacti-0.8.8f/
cacti-0.8.8f/graph_templates_inputs.php
cacti-0.8.8f/cli/
cacti-0.8.8f/cli/poller_data_sources_reapply_names.php
cacti-0.8.8f/cli/index.php
cacti-0.8.8f/cli/add_device.php
cacti-0.8.8f/cli/poller_graphs_reapply_names.php
cacti-0.8.8f/cli/.htaccess
cacti-0.8.8f/cli/data_template_associate_rra.php
cacti-0.8.8f/cli/add_graphs.php
cacti-0.8.8f/cli/rebuild_poller_cache.php
cacti-0.8.8f/cli/convert_innodb.php
cacti-0.8.8f/cli/poller_output_empty.php
cacti-0.8.8f/cli/poller_reindex_hosts.php
cacti-0.8.8f/cli/import_template.php
cacti-0.8.8f/cli/reorder_data_query.php
cacti-0.8.8f/cli/add_perms.php
cacti-0.8.8f/cli/upgrade_database.php
cacti-0.8.8f/cli/add_tree.php
cacti-0.8.8f/cli/host_update_template.php
cacti-0.8.8f/cli/analyze_database.php
cacti-0.8.8f/cli/structure_rra_paths.php
cacti-0.8.8f/cli/copy_user.php
cacti-0.8.8f/cli/add_data_query.php
cacti-0.8.8f/cli/add_graph_template.php
cacti-0.8.8f/cli/repair_database.php
cacti-0.8.8f/cli/repair_templates.php
cacti-0.8.8f/poller_export.php
cacti-0.8.8f/graph.php
cacti-0.8.8f/rra.php
cacti-0.8.8f/index.php
cacti-0.8.8f/cmd.php
cacti-0.8.8f/lib/
cacti-0.8.8f/lib/api_device.php
cacti-0.8.8f/lib/timespan_settings.php
cacti-0.8.8f/lib/html.php
cacti-0.8.8f/lib/variables.php
cacti-0.8.8f/lib/database.php
cacti-0.8.8f/lib/html_form.php
cacti-0.8.8f/lib/functions.php
cacti-0.8.8f/lib/sort.php
cacti-0.8.8f/lib/template.php
cacti-0.8.8f/lib/export.php
cacti-0.8.8f/lib/rrd.php
cacti-0.8.8f/lib/api_data_source.php
cacti-0.8.8f/lib/ping.php
cacti-0.8.8f/lib/import.php
cacti-0.8.8f/lib/graph_export.php
cacti-0.8.8f/lib/xml.php
cacti-0.8.8f/lib/tree.php
cacti-0.8.8f/lib/utility.php
cacti-0.8.8f/lib/plugins.php
cacti-0.8.8f/lib/snmp.php
cacti-0.8.8f/lib/ldap.php
cacti-0.8.8f/lib/html_form_template.php
cacti-0.8.8f/lib/api_automation_tools.php
cacti-0.8.8f/lib/html_validate.php
cacti-0.8.8f/lib/auth.php
cacti-0.8.8f/lib/api_graph.php
cacti-0.8.8f/lib/cdef.php
cacti-0.8.8f/lib/html_utility.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/
cacti-0.8.8f/lib/adodb/toexport.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-xmlschema.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/license.txt
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-errorpear.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-errorhandler.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-pear.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-php4.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-perf.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-lib.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-time.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-error.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-csvlib.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-iterator.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-datadict.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/tohtml.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-oci8.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-ibase.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-sapdb.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-db2.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-postgres.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-access.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-mssql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-generic.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-mysql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-sybase.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-firebird.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/datadict/datadict-informix.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb-exceptions.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/adodb.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-it.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-cz.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-es.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-pl.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-sv.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-de.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-bg.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-nl.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-ru1251.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-ro.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-hu.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-ar.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-pt-br.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-cn.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-ca.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-bgutf8.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-fr.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/lang/adodb-en.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-mysqli.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-db2.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-ado_mssql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-mssql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-fbsql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-informix.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-ibase.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-mysqlt.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-odbtp.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-oracle.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-csv.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-oci8.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-sqlite.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-proxy.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-vfp.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-firebird.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-postgres7.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-ldap.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-oci805.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-odbc_oracle.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-odbc.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-netezza.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-ado_access.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-borland_ibase.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-ado.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-informix72.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-postgres.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-sqlitepo.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-pdo.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-access.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-odbc_mssql.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-oci8po.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-sqlanywhere.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-sybase.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-sapdb.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-ado5.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-odbtp_unicode.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-postgres64.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/adodb/drivers/adodb-mssqlpo.inc.php
cacti-0.8.8f/lib/api_tree.php
cacti-0.8.8f/lib/data_query.php
cacti-0.8.8f/lib/html_tree.php
cacti-0.8.8f/lib/time.php
cacti-0.8.8f/lib/api_poller.php
cacti-0.8.8f/lib/graph_variables.php
cacti-0.8.8f/lib/poller.php
cacti-0.8.8f/graph_image.php
cacti-0.8.8f/graph_templates.php
cacti-0.8.8f/graphs.php
cacti-0.8.8f/logout.php
cacti-0.8.8f/docs/
cacti-0.8.8f/docs/CHANGELOG
cacti-0.8.8f/docs/pdf/
cacti-0.8.8f/docs/pdf/README
cacti-0.8.8f/docs/README
cacti-0.8.8f/docs/html/
cacti-0.8.8f/docs/html/guest_access.html
cacti-0.8.8f/docs/html/delete_users.html
cacti-0.8.8f/docs/html/new_graphs.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_add_graphs.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cdefs.html
cacti-0.8.8f/docs/html/variables.html
cacti-0.8.8f/docs/html/template_export.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_add_data_query.html
cacti-0.8.8f/docs/html/data_queries.html
cacti-0.8.8f/docs/html/user_management.html
cacti-0.8.8f/docs/html/unix_apply_patches.html
cacti-0.8.8f/docs/html/script_query_xml.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_data_gathering.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_rrd_numbers.html
cacti-0.8.8f/docs/html/graph_viewing.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_rrd_graph.html
cacti-0.8.8f/docs/html/requirements.html
cacti-0.8.8f/docs/html/enable_disable_users.html
cacti-0.8.8f/docs/html/php_script_server.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_copy_user.html
cacti-0.8.8f/docs/html/upgrade.html
cacti-0.8.8f/docs/html/scripts.html
cacti-0.8.8f/docs/html/templates.html
cacti-0.8.8f/docs/html/LICENSE.html
cacti-0.8.8f/docs/html/how_to.html
cacti-0.8.8f/docs/html/host_variables.html
cacti-0.8.8f/docs/html/template_import.html
cacti-0.8.8f/docs/html/graph_snmp_oid.html
cacti-0.8.8f/docs/html/using_spine.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_cacti_poller.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_add_device.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_add_graph_template.html
cacti-0.8.8f/docs/html/data_presentation.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_add_tree.html
cacti-0.8.8f/docs/html/graph_overview.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_mysql_updating.html
cacti-0.8.8f/docs/html/making_scripts_work_with_cacti.html
cacti-0.8.8f/docs/html/unix_configure_mysql.html
cacti-0.8.8f/docs/html/index.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_zero_values.html
cacti-0.8.8f/docs/html/images/
cacti-0.8.8f/docs/html/images/new_graphs.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/principles_of_operation.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/graph_template.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_enable_disable_2.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/graph_tree.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/host_template.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_new.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_batch_copy_2.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_enable_disable_1.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_list.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/export_template.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_delete_2.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/data_template.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/new_device.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_copy_2.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/data_source_title_example2.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/import_template.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_edit.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_copy_1.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/data_source_title_template.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_batch_copy_1.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/user_management_delete_1.png
cacti-0.8.8f/docs/html/images/data_source_title_example1.png
cacti-0.8.8f/docs/html/rrdtool_features.html
cacti-0.8.8f/docs/html/unix_configure_php.html
cacti-0.8.8f/docs/html/data_input_methods.html
cacti-0.8.8f/docs/html/graph_templates.html
cacti-0.8.8f/docs/html/copying_user.html
cacti-0.8.8f/docs/html/snmp_query_xml.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_poller_output_empty.html
cacti-0.8.8f/docs/html/advanced_topics.html
cacti-0.8.8f/docs/html/host_templates.html
cacti-0.8.8f/docs/html/graph_howto.html
cacti-0.8.8f/docs/html/batch_copy_users.html
cacti-0.8.8f/docs/html/debug_miscellaneous.html
cacti-0.8.8f/docs/html/data_storage.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cacti_help.html
cacti-0.8.8f/docs/html/migration_php_scripts_to_script_server.html
cacti-0.8.8f/docs/html/unix_configure_cacti.html
cacti-0.8.8f/docs/html/create_new_user.html
cacti-0.8.8f/docs/html/unix_configure_spine.html
cacti-0.8.8f/docs/html/operating_principles.html
cacti-0.8.8f/docs/html/debugging.html
cacti-0.8.8f/docs/html/testing_script_in_script_server.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_rrd_updating.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_poller_reindex_hosts.html
cacti-0.8.8f/docs/html/unix_configure_httpd.html
cacti-0.8.8f/docs/html/upgrade_using_hostmib_data_queries.html
cacti-0.8.8f/docs/html/bsd_ports.html
cacti-0.8.8f/docs/html/reference.html
cacti-0.8.8f/docs/html/faq.html
cacti-0.8.8f/docs/html/install_unix.html
cacti-0.8.8f/docs/html/check_rrd_owner.html
cacti-0.8.8f/docs/html/install_windows.html
cacti-0.8.8f/docs/html/basics.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_add_perms.html
cacti-0.8.8f/docs/html/cli_poller_graphs_reapply_names.html
cacti-0.8.8f/docs/html/installation.html
cacti-0.8.8f/docs/html/debug_rpm_installation.html
cacti-0.8.8f/docs/CONTRIB
cacti-0.8.8f/docs/txt/
cacti-0.8.8f/docs/txt/manual.txt
cacti-0.8.8f/LICENSE
cacti-0.8.8f/cacti.sql
cacti-0.8.8f/auth_changepassword.php
cacti-0.8.8f/utilities.php
cacti-0.8.8f/tree.php
cacti-0.8.8f/graph_templates_items.php
cacti-0.8.8f/data_input.php
cacti-0.8.8f/rra/
cacti-0.8.8f/rra/.htaccess
cacti-0.8.8f/graph_xport.php
cacti-0.8.8f/auth_login.php
cacti-0.8.8f/plugins.php
cacti-0.8.8f/poller_commands.php
cacti-0.8.8f/script_server.pl
cacti-0.8.8f/script_server.php
cacti-0.8.8f/plugins/
cacti-0.8.8f/plugins/index.php
cacti-0.8.8f/data_sources.php
cacti-0.8.8f/data_templates.php
cacti-0.8.8f/user_admin.php
cacti-0.8.8f/scripts/
cacti-0.8.8f/scripts/webhits.pl
cacti-0.8.8f/scripts/ss_fping.php
cacti-0.8.8f/scripts/diskfree.sh
cacti-0.8.8f/scripts/ss_host_disk.php
cacti-0.8.8f/scripts/diskfree.pl
cacti-0.8.8f/scripts/ss_host_cpu.php
cacti-0.8.8f/scripts/loadavg.pl
cacti-0.8.8f/scripts/ping.pl
cacti-0.8.8f/scripts/unix_users.pl
cacti-0.8.8f/scripts/unix_tcp_connections.pl
cacti-0.8.8f/scripts/3com_cable_modem.pl
cacti-0.8.8f/scripts/loadavg_multi.pl
cacti-0.8.8f/scripts/linux_memory.pl
cacti-0.8.8f/scripts/query_unix_partitions.pl
cacti-0.8.8f/scripts/query_host_cpu.php
cacti-0.8.8f/scripts/sql.php
cacti-0.8.8f/scripts/query_host_partitions.php
cacti-0.8.8f/scripts/ss_sql.php
cacti-0.8.8f/scripts/unix_processes.pl
cacti-0.8.8f/scripts/weatherbug.pl
cacti-0.8.8f/images/
cacti-0.8.8f/images/shadow_gray.gif
cacti-0.8.8f/images/calendar.gif
cacti-0.8.8f/images/button_delete.gif
cacti-0.8.8f/images/button_import.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_mode_preview_down.gif
cacti-0.8.8f/images/auth_deny.gif
cacti-0.8.8f/images/graph_zoom.gif
cacti-0.8.8f/images/button_cancel2.gif
cacti-0.8.8f/images/cacti_logo.gif
cacti-0.8.8f/images/server.png
cacti-0.8.8f/images/install_icon.png
cacti-0.8.8f/images/auth_logout.gif
cacti-0.8.8f/images/enable_icon.png
cacti-0.8.8f/images/arrow.gif
cacti-0.8.8f/images/server_dataquery.png
cacti-0.8.8f/images/graph_properties.gif
cacti-0.8.8f/images/button_help.gif
cacti-0.8.8f/images/shadow.gif
cacti-0.8.8f/images/hide.gif
cacti-0.8.8f/images/move_left.gif
cacti-0.8.8f/images/move_down.gif
cacti-0.8.8f/images/graph_page_top.gif
cacti-0.8.8f/images/cacti_about_logo.gif
cacti-0.8.8f/images/button_save.gif
cacti-0.8.8f/images/delete_icon_large.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_mode_preview.gif
cacti-0.8.8f/images/server_chart.png
cacti-0.8.8f/images/button_go.gif
cacti-0.8.8f/images/button_colapse_all.gif
cacti-0.8.8f/images/button_yes.gif
cacti-0.8.8f/images/button_cancel.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_graphs.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_mode_tree_down.gif
cacti-0.8.8f/images/cacti_backdrop.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_settings.gif
cacti-0.8.8f/images/show.gif
cacti-0.8.8f/images/enable_icon_disabled.png
cacti-0.8.8f/images/tab_mode_list.gif
cacti-0.8.8f/images/delete_icon.gif
cacti-0.8.8f/images/button_export.gif
cacti-0.8.8f/images/disable_icon.png
cacti-0.8.8f/images/button_view.gif
cacti-0.8.8f/images/move_up.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_mode_tree.gif
cacti-0.8.8f/images/uninstall_icon.gif
cacti-0.8.8f/images/cacti_backdrop2.gif
cacti-0.8.8f/images/button_no.gif
cacti-0.8.8f/images/button_add.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_cacti.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_mode_list_down.gif
cacti-0.8.8f/images/button_default.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_graphs_down.gif
cacti-0.8.8f/images/menuarrow.gif
cacti-0.8.8f/images/button_refresh.gif
cacti-0.8.8f/images/left_border.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_console_down.gif
cacti-0.8.8f/images/install_icon_disabled.png
cacti-0.8.8f/images/tab_settings_down.gif
cacti-0.8.8f/images/menu_line.gif
cacti-0.8.8f/images/graph_query.png
cacti-0.8.8f/images/button_create.gif
cacti-0.8.8f/images/tab_console.gif
cacti-0.8.8f/images/button_purge.gif
cacti-0.8.8f/images/move_right.gif
cacti-0.8.8f/images/view_none.gif
cacti-0.8.8f/images/auth_login.gif
cacti-0.8.8f/images/reload_icon_small.gif
cacti-0.8.8f/images/favicon.ico
cacti-0.8.8f/images/button_expand_all.gif
cacti-0.8.8f/images/server_chart_curve.png
cacti-0.8.8f/images/button_clear.gif
cacti-0.8.8f/images/transparent_line.gif
cacti-0.8.8f/README
cacti-0.8.8f/templates_export.php
cacti-0.8.8f/cdef.php
cacti-0.8.8f/graph_settings.php
cacti-0.8.8f/host_templates.php
cacti-0.8.8f/settings.php
cacti-0.8.8f/include/
cacti-0.8.8f/include/global_arrays.php
cacti-0.8.8f/include/csrf/
cacti-0.8.8f/include/csrf/index.php
cacti-0.8.8f/include/csrf/csrf-magic.js
cacti-0.8.8f/include/csrf/csrf-magic.php
cacti-0.8.8f/include/global_form.php
cacti-0.8.8f/include/global_settings.php
cacti-0.8.8f/include/main.css
cacti-0.8.8f/include/top_graph_header.php
cacti-0.8.8f/include/config.php
cacti-0.8.8f/include/plugins.php
cacti-0.8.8f/include/bottom_footer.php
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/calendar.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-cs-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-de.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-br.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-pl-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-cs-win.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-hr.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-hu.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-lt.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-tr.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-big5.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-si.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-en.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-nl.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-el.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-fi.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-jp.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-ca.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-hr-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-ro.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-big5-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-pl.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-no.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/cn_utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-da.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-lt-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-ru_win_.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-ko.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-sv.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-af.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-du.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-zh.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-pt.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-fr.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-sk.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-al.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-es.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-he-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-sp.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-bg.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-ru.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-it.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-ko-utf8.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/lang/calendar-lv.js
cacti-0.8.8f/include/jscalendar/calendar-setup.js
cacti-0.8.8f/include/auth.php
cacti-0.8.8f/include/global_constants.php
cacti-0.8.8f/include/top_header.php
cacti-0.8.8f/include/layout.js
cacti-0.8.8f/include/global.php
cacti-0.8.8f/include/js/
cacti-0.8.8f/include/js/jstree.js
cacti-0.8.8f/include/js/jquery.zoom.js
cacti-0.8.8f/include/js/jquery.js
cacti-0.8.8f/include/js/jquery-ui.js
cacti-0.8.8f/include/js/themes/
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default-dark/
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default-dark/throbber.gif
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default-dark/32px.png
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default-dark/40px.png
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default-dark/style.css
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default-dark/style.min.css
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default/
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default/throbber.gif
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default/32px.png
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default/40px.png
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default/style.css
cacti-0.8.8f/include/js/themes/default/style.min.css
cacti-0.8.8f/include/js/jquery.cookie.js
cacti-0.8.8f/include/js/images/
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_glass_100_f6f6f6_1x400.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_flat_10_000000_40x100.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-icons_ffd27a_256x240.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_diagonals-thick_20_666666_40x40.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-icons_ef8c08_256x240.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-icons_228ef1_256x240.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_highlight-soft_100_eeeeee_1x100.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_highlight-soft_75_ffe45c_1x100.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_diagonals-thick_18_b81900_40x40.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-bg_gloss-wave_35_f6a828_500x100.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-icons_222222_256x240.png
cacti-0.8.8f/include/js/images/ui-icons_ffffff_256x240.png
cacti-0.8.8f/include/js/jquery.dropdown.js
cacti-0.8.8f/include/js/jquery.zoom.css
cacti-0.8.8f/include/js/jquery-ui.css
cacti-0.8.8f/graph_view.php
cacti-0.8.8f/host.php
cacti-0.8.8f/color.php
cacti-0.8.8f/log/
cacti-0.8.8f/log/.htaccess
cacti-0.8.8f/log/cacti.log
cacti-0.8.8f/data_queries.php
cacti-0.8.8f/templates_import.php
cacti-0.8.8f/about.php
cacti-0.8.8f/graphs_items.php
cacti-0.8.8f/resource/
cacti-0.8.8f/resource/script_queries/
cacti-0.8.8f/resource/script_queries/host_disk.xml
cacti-0.8.8f/resource/script_queries/host_cpu.xml
cacti-0.8.8f/resource/script_queries/unix_disk.xml
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/interface.xml
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/kbridge.xml
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/netware_disk.xml
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/netware_cpu.xml
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/host_disk.xml
cacti-0.8.8f/resource/snmp_queries/net-snmp_disk.xml
cacti-0.8.8f/resource/script_server/
cacti-0.8.8f/resource/script_server/host_disk.xml
cacti-0.8.8f/resource/script_server/host_cpu.xml
cacti-0.8.8f/poller.php
cacti-0.8.8f/graphs_new.php
cacti-0.8.8f/install/
cacti-0.8.8f/install/0_8_6g_to_0_8_6h.php
cacti-0.8.8f/install/index.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7b_to_0_8_7c.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7f_to_0_8_7g.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_2a_to_0_8_3.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_8_to_0_8_8a.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_6d_to_0_8_6e.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7h_to_0_8_7i.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7_to_0_8_7a.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7i_to_0_8_8.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_6f_to_0_8_6g.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_8b_to_0_8_8c.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_8d_to_0_8_8e.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_4_to_0_8_5.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_6h_to_0_8_6i.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7g_to_0_8_7h.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_3_to_0_8_4.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7c_to_0_8_7d.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_5a_to_0_8_6.php
cacti-0.8.8f/install/install_finish.gif
cacti-0.8.8f/install/0_8_8c_to_0_8_8d.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_8a_to_0_8_8b.php
cacti-0.8.8f/install/install_next.gif
cacti-0.8.8f/install/0_8_7e_to_0_8_7f.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7d_to_0_8_7e.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_6c_to_0_8_6d.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_6_to_0_8_6a.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_2_to_0_8_2a.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_1_to_0_8_2.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_8e_to_0_8_8f.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_to_0_8_1.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_7a_to_0_8_7b.php
cacti-0.8.8f/install/0_8_6j_to_0_8_7.php
cacti-0.8.8f/gprint_presets.php
[root@ipfire share]# mv cacti-0.8.8f cacti
[root@ipfire share]# cp -u cacti_old/resource/* cacti/resource
cp: omitting directory ‘cacti_old/resource/script_queries’
cp: omitting directory ‘cacti_old/resource/script_server’
cp: omitting directory ‘cacti_old/resource/snmp_queries’
[root@ipfire share]#

Nagios 4 + Nagiosgraph (latest) installation on Ubuntu
Install And Configure Nagios 4 On CentOS 7
Parfire: ftp://200.93.227.165/ipfire/pakfire2/
      
Zone
Zone Ưu tú

Cấp bậc: Ưu tú

Bài viết : 831

Danh vọng : 1543

Uy tín : 0

Đồng bộ thời gian giữa phần cứng, IPFire, Cacti và Windows

1. Trên BIOS

Login vào CMOS, tuỳ vào phiên bản BIOS hoặc nhà sản xuất phần cứng để điều chỉnh thời gian đúng với thời gian thực. Lưu ý pin CMOS phải còn để nuôi đồng hồ và lưu cấu hình.

2. Trên IPFIRE

[root@ipfire ~]# setup

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire11

Chọn Asia/Ho_Chi_Minh

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire14

Không nên chọn ECT+7

Chỉnh đồng hồ thời gian:

[root@ipfire ~]# date
Thu Jul 7 10:26:56 ICT 2016
[root@ipfire ~]# hwclock
Thu 07 Jul 2016 05:26:52 PM ICT -0.522869 seconds


3. Trên PHP

Sửa file php.ini

[root@ipfire ~]vi /etc/php.ini

Tìm dòng

;date.timezone =

Sửa thành

date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

Thay đổi password admin cho đăng nhập giao diện WEB:

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire12

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire13

Cấu hình địa chỉ mạng:

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire15

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire16

IPFire - firewall miễn phí cho máy chủ Linux Ipfire17

4. Trên Windows: đọc thêm forum.bkav.com

Hỏi đã viết:Cty mình có 2 máy server 2003 nâng cấp lên Domain, 1 máy primary domain có tên là pdc, máy secondary domain có tên là pdc1.

Thời gian gần đây có một số máy client khi truy cập vào "các thư mục" trong ổ đĩa mạng (được map về mỗi khi đăng nhập) thì bị báo lỗi "There is a time and/or date diffrence between the client and server" (lỗi này được hiểu là ngày giờ giữa máy client và server khác nhau). Mình kiểm tra ngày giờ trên các mày client và server thì không có gì khác nhau. Mình vào cmd gõ lệnh "net time" thì nó báo là " Currnet time time at \\pdc is..." có nghĩa là máy client này đang đồng bộ thời gian với máy pdc nhưng không hiểu sao lại không truy cập được vào các thư mục.

Sau đó mình gõ lệnh "net time \\pdc /set"

Chọn Y rồi enter

Nó báo quá trình đồng bộ thành công thì mình thử truy cập lại các thư mục ấy thì được.

Nhưng mình thử restart máy client thì mình quan sát ngày giờ vẫn không có gì thay đổi nhưng truy cập lại vào các thư mục trong ổ đĩa mạng lại bị lỗi trên.

Trả lời đã viết:Sau một hồi mò mẫm thì mình phát hiện ra những thư mục nào được chia sẻ trực tiếp trên máy pdc thì truy cập bình thường, còn những thư mục nào chia sẻ trên pdc nhưng thông qua server NAS (sử dụng DFS) thì mới bị lỗi như thế. Sau đó mình kiểm tra time của con server NAS thì phát hiện time của nó nhanh hơn time của con pdc 3 phút. Thế là mình chỉnh time của nó trùng với time của pdc, đồng thời cho nó sử dụng time local thay vì dùng giao thức NTP đồng bộ time với vn.asia.pool.ntp.org. Có lẽ hệ thống vn.asia.pool.ntp.orgđang bị lỗi gì đó mà không đồng bộ được time chăng?

Chính xác là khi một Windows Server trở thành một domain controller, nó sẽ không nhận thời gian thông qua NTP từ time.windows.com, qua Internet. Máy chủ sẽ trở thành máy chủ thời gian chính cho tất cả các máy tính trong miền bằng cách sử dụng Windows SNTP (simple network time protocol). Xem thêm tại đây.
      
      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất