Change background image
LOVE quotion

Bắt đầu từ 4.53' thứ Hai ngày 17/10/2011


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Puzzle
Puzzle Tích cực

Cấp bậc: Tích cực

Giới tính : Nam

Bài viết : 455

Danh vọng : 748

Uy tín : 83

Nhớ lời Bác dạy: Dân vận phải khéo 20873710
Bác Hồ thăm hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 1954 - Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định sức mạnh của Đảng là sức mạnh ở nhân dân. Muốn phát huy sức mạnh của nhân dân, Người căn dặn phải biết dân vận khéo.

Dân vận khéo là làm cho mọi người dân tự giác tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo Đảng, thật sự trung thành với Đảng, thực hiện bằng được những mục tiêu cách mạng mà Đảng đặt ra.

Nhiệm vụ quan trọng

Suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đảng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn thực hiện có hiệu quả việc phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ là đánh thắng bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Bước sang thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hơn 25 năm qua, chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử cũng nhờ Đảng biết dựa vào dân, làm tốt công tác dân vận, tiến hành công cuộc đổi mới vì dân và từ nhân dân.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, công tác dân vận luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Đảng gắn với dân, Đảng vì nhân dân là bài học lớn nhất bảo đảm cho mọi thành công của Đảng. Đó cũng chính là hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

Tuy nhiên, công tác dân vận là công tác vận động từng người dân, từng đối tượng, từng tầng lớp, giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo khác nhau, ở những thời điểm và hoàn cảnh lịch sử cụ thể khác nhau. Cho nên, công tác dân vận luôn luôn mới và là hoạt động rất sáng tạo của Đảng.

Trong điều kiện hiện nay, chúng ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần gắn với thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập với thế giới hiện đại trong xu thế toàn cầu hóa đặt ra cho công tác dân vận của Đảng cần phải đổi mới cho phù hợp để phát huy sức mạnh hàng chục triệu dân trong nước và hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cùng đồng tâm, hiệp lực với Đảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Chỉ có như vậy, công tác dân vận của Đảng mới thật sự có hiệu quả. Ngược lại, nếu không được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, hết lòng, hết sức đem mọi tài năng, trí tuệ cùng với Đảng thì việc thực hiện những mục tiêu cách mạng của Đảng đặt ra sẽ rất khó khăn, hạn chế.

Đổi mới phương pháp để tạo sinh khí mới

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng hiện nay, có nhiều việc phải làm, song trước hết những điểm mấu chốt chúng ta cần tập trung giải quyết sau:

1 - Cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm để nhân dân nhìn thấy, xác nhận thực tế trên cơ sở đó xây dựng lòng tin của nhân dân với Đảng.

Đảng lãnh đạo nhân dân bằng giáo dục, thuyết phục thông qua các hoạt động tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhân dân nhìn vào sự gương mẫu ấy, nhìn vào sự hy sinh phấn đấu, chấp nhận mọi gian nguy để vì dân mà nhân dân tin tưởng đi theo Đảng. Trong quá trình hoạt động cách mạng hơn 80 năm qua, các thế hệ đảng viên hy sinh, gương mẫu đã lôi cuốn sức mạnh của hàng chục triệu dân đi theo Đảng. Sự hy sinh, tiền phong, gương mẫu ấy được nhân dân tin yêu Đảng, tự hào về Đảng và coi Đảng thật sự là của mình, là Đảng ta.

Trong điều kiện kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đi đến xa dân, tham nhũng, cơ hội vụ lợi cá nhân, độc đoán, chuyên quyền, bè cánh, lợi ích nhóm… làm mất đi lòng tin của nhân dân với họ, làm ảnh hưởng tới thanh danh của Đảng. Nhân dân ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy”. Cho dù công tác dân vận có nói hay đến mấy, chỉ cần có những cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền suy thoái như vậy mà lại không bị đấu tranh làm rõ, không bị công khai xử lý nghiêm minh thì công tác dân vận không thể có hiệu quả, không được nhân dân đồng tình tin tưởng.

Đảng ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái làm trong sạch Đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân là những chủ trương đúng và cần thiết. Sự gương mẫu của đảng viên, cán bộ có sức thuyết phục nhân dân gấp nhiều lần những bài diễn thuyết dài dòng.


Tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI bế mạc tại Hà Nội ngày 11/5/2013, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Theo Thông báo của Hội nghị, Đảng luôn xác định nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược của dân vận và công tác dân vận đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Công tác dân vận là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

2 - Mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước thật sự xuất phát vì lợi ích của nhân dân, lấy chăm lo lợi ích của nhân dân là mục tiêu số một.

Lợi ích của nhân dân phải là điểm xuất phát và là điểm cuối cùng của chủ trương, đường lối, chính sách để người được thụ hưởng chính là nhân dân. Đúng như một nhà thơ nước ngoài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi quyết định của Người đều mang nhịp đập của triệu triệu trái tim. Chính sách của Đảng và Nhà nước phải nhằm làm lợi cho nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân chứ không phải làm lợi cho nhóm người nhất định, khiến cho những người giàu lại càng giàu và nghèo lại càng nghèo. Nếu như thế, công tác dân vận đối với nhân dân không có sức thuyết phục, lòng tin của nhân dân đối với những hoạt động dân vận trở nên vô nghĩa, hình thức, không có hiệu quả, thậm chí phản tác dụng. Vì thế, công tác dân vận nằm ngay trong các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

3 - Thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp dân vận phong phú, đa dạng, thiết thực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải gắn bó với nhân dân, sát dân để nghe dân, học dân, nói với dân và chăm lo đời sống của dân. Người dạy cán bộ, chiến sỹ không được tơ hào cái kim, sợi chỉ của dân. Nếu dân đói, Đảng có lỗi, nếu dân dốt, Đảng có lỗi; nếu dân ốm không được chữa bệnh, Đảng có lỗi… Những lời dạy của Bác hiện vẫn còn nguyên giá trị khi chúng ta muốn làm tốt công tác dân vận hiện nay.

Gần dân, nghe dân, hiểu dân để giải quyết những khó khăn thắc mắc của dân để tập hợp sức mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân, biến nó thành sức mạnh vật chất, tinh thần của Đảng. Công tác dân vận không chỉ giải thích, vận động, tuyên truyền nhân dân mà căn bản qua việc gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà dân tin Đảng hơn, dân gắn bó với Đảng hơn và dân sẽ cùng với Đảng tháo gỡ những khó khăn, chủ động sáng tạo làm nên những thành tựu to lớn hơn.

Mục đích công tác dân vận là làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng tình với Đảng và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Đời sống của nhân dân, nhu cầu của người dân rất phong phú, toàn diện và đa dạng. Đó là dân cần Đảng mang lại những quyền lợi thiết thực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… Công tác dân vận tạo cho dân cuộc sống dân chủ, công khai, bình đẳng, minh bạch, con người thật sự được tôn trọng ngày một tốt hơn. Công tác dân vận có nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể sát với từng đối tượng: công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… Trong từng bộ phận, tầng lớp, giai cấp như vậy lại cần được thật cụ thể, sâu sắc đối với từng con người để có được sự đồng thuận của người dân với Đảng, với Nhà nước trên những chủ trương lớn mà lợi ích thiết thực, lâu dài đem lại cho dân. Cho nên không có công tác dân vận chung chung, hời hợt, hình thức, áp đặt một cách chủ quan duy ý chí. Các tổ chức quần chúng cũng như các tổ chức, bộ máy làm công tác dân vận nhất thiết phải đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, đổi mới hình thức, đổi mới phương pháp để công tác dân vận của Đảng tạo ra sinh khí mới, sức sống mới của toàn xã hội, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

      

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Quyền hạn của bạn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
free counters • Đoàn Ngọc Khánh

  mobile phone 098 376 5575


  Đỗ Quang Thảo

  mobile phone 090 301 9666


  Nguyễn Văn Của

  mobile phone 090 372 1401


  IP address signature
  Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất